Tel: 020 - 572 11 50      Absentie       Contact

Ondersteuning

Groep 8 / Open dagen - Een bewuste keuze

De ene middelbare school is de andere niet. Er zijn vaak grote verschillen in pedagogische benadering, omvang en sfeer. Het belangrijkste van alles is dat uw kind op een school terechtkomt waar het zich helemaal thuisvoelt. En waar het zich onbelemmerd kan ontwikkelen.

Het Sweelinck College is de school voor mavo en havo in Amsterdam Zuid. Met circa 370 leerlingen zijn we een relatief kleine school, waardoor we meer individuele aandacht kunnen bieden. Bij het Sweelinck College gaat het niet alleen om intellectuele ontwikkeling, maar ook om de sociale en creatieve ontplooiing van de leerling. U leest er alles over in onze schoolgids.

Vind je een vak moeilijk? Daar hebben wij het Sweelinckuur voor. Twee keer in de week kies je een vak waarvoor je graag nog wat extra hulp wilt. Deze keuze mag je zelf maken, uiteraard kan je mentor je hiermee helpen.

Kansen

Brugklasleerlingen die van hun basisschool het advies vmbo-t/havo hebben gekregen, worden in een volwaardige havo-klas geplaatst. Leerlingen hebben op het Sweelinck College twee jaar de kans om te laten zien dat zij de havo aankunnen. Zij kunnen tussendoor niet verplicht terugverwezen worden naar de mavo. Leerlingen kunnen wel doubleren of in overleg met ouders en school zelf de keuze maken om alsnog over te stappen naar de mavo.

Op het Sweelinck College denken we ook graag mee. Als we zien dat een leerling beter tot zijn/haar recht komt op de mavo/havo dan bespreken we dat altijd met de leerling en ouders. Het afgelopen jaar hebben bijvoorbeeld 10 leerlingen de overstap gemaakt van mavo 1 naar havo 2.

Op het Sweelinck kun je omhoog klimmen!

Ondersteuning

Het Sweelinck College is sterk in begeleiding en ondersteuning. Het ondersteuningsteam, waarin de mentor de spil is, kijkt steeds waar iets extra’s nodig is.

De leerling in beeld
Op het Sweelinck College zitten heel diverse, leuke leerlingen die uit verschillende plekken van onze stad (en omstreken) komen. We zijn een kleine en overzichtelijke school. Leerlingen kennen elkaar goed en de docenten kennen alle leerlingen. Vanuit een goede sfeer, en je veilig en thuis voelen, ontstaat een prettige omgeving om te leren. Schooluitjes, speciale projecten, veel mentor tijd en aandacht voor de sfeer in de klas zijn middelen die we inzetten om een goede leeromgeving te faciliteren.

Mentoruur
Tijdens wekelijkse mentoruren houdt de mentor overzicht over de klas en de ontwikkeling die de leerlingen doormaken. Leerlingen kunnen dan ook alles bespreken dat ze graag willen delen of waar ze vragen over hebben. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Elke week is er tweede mentoruur per week gereserveerd voor werkhouding en – aanpak. Hoe leer je nu eigenlijk? Hoe werken je hersenen, en welke aanpak past bij jou? We streven naar effectief leren en presteren. Niet alleen goede leertechnieken, maar ook een positieve houding en motivatie zijn belangrijk.

De leerling centraal
Voor al onze leerlingen geldt dat ze goed gemonitord worden om zeker te zijn dat ze het onderwijs krijgen wat ze verdienen. Resultaten worden bijgehouden in Magister. De vakdocent, de mentor en het zorgteam bespreken dit regelmatig en trekken snel aan de bel bij opvallende zaken.

Drie keer per jaar zijn er driehoekgesprekken. De leerling, ouder/verzorger en mentor komen samen. De leerling vertelt hoe het gaat en indien nodig wordt een verbeterplan gemaakt.

Aandacht voor rekenen en taal
Leerlingen worden bij aanvang van het eerste schooljaar getoetst op hun taal en rekenvaardigheden met een methode onafhankelijk leerlingvolgsysteem (AMN). Hierbij zorgen heldere rapportages voor inzicht in welke vaardigheden goed beheerst worden en waar extra aandacht nodig is. Omdat deze toetsen tweejaarlijks worden afgenomen kan in voortgangsrapportages de persoonlijke groei van leerlingen betrouwbaar en goed in beeld worden gebracht. De uitkomsten leveren ook mogelijkheid om differentiatiegroepen samen te stellen waarmee extra ondersteuningslessen worden georganiseerd.

Zie in de bijlage alle informatie over de (extra) ondersteuning die wij onze leerlingen kunnen bieden:

Overzicht ondersteuning Sweelinck College